บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ทวีโชคลงทุนซื้อผลไม้มาขายด้วยเงิน 700 บาท เขาซื้อเงาะ 450 บาท เงินที่เหลือซื้อน้อยหน่า ขายเงาะได้กำไร 36% แต่ขายน้อยหน่าขาดทุน 40% เมื่อขายผลไม้หมด ทวีโชคได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท

ข้อต่อไป

#2. วรรณีซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นราคา 3,495 บาท จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเครดิตของวรรณีมีเงื่อนไขว่า ถ้าใช้ในวงเงิน 100,000 บาท ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ก่อนซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น วรรณีใช้เกินวงเงินแล้ว 526.41 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 14% หลังจากซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว วรรณีต้องเสียดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. นารีมีรายได้เดือนละ 17,500 บาท จ่ายค่าอาหาร 18% จ่ายค่าเดินทาง 27% ให้คุณพ่อคุณแม่ 1,000 บาท ที่เหลือฝากธนาคาร นารีฝากธนาคารเดือนละกี่บาท

ข้อต่อไป

#4. วิชาคณิตศาสตร์มีการสอบเก็บคะแนน 3 ครั้ง สอบครั้งที่ 1 ข้อสอบ 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหน่ง สอบได้ 65% สอบครั้งที่ 2 ข้อสอบ 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหน่ง สอบได้ 75% สอบครั้งที่ 3 ข้อสอบ 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เหน่งต้องทำข้อสอบถูกกี่ข้อ จึงจะได้คะแนนรวมของการสอบ 3 ครั้งเป็น 80%

ข้อต่อไป

#5. ร้านค้าปิดราคาขายกระเป๋าไว้สูงกว่าทุนเท่าตัว และประกาศลดราคาให้ผู้ซื้อ 40% ร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#6. อายุเฉลี่ยของคนกลุ่มหนึ่งเท่ากับ 31 ปี ถ้าอายุเฉลี่ยของผู้หญิงในกลุ่มนี้เท่ากับ 35 ปี และอายุเฉลี่ยของผู้ชายในกลุ่มนี้เท่ากับ 25 ปี แล้วอัตราส่วนระหว่างจํานวนผู้หญิง ต่อจํานวนผู้ชายในกลุ่ม เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. เกรดเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ของนายคณิต ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. อายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่ง คือ 10 , 3 , x , 6 , 6 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ มีค่าเท่ากับมัธยฐาน แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#10. จากรูปสามเหลี่ยม ABC ถ้า AB = 15 นิ้ว BC = 13 นิ้ว DC = 5 นิ้ว และ มุม D กาง 90องศา จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *