บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ต้องการคนงาน 5 คน จากชาย 4 คน หญิง 5 คนให้ได้ชาย 3 คน หญิง 2 คน ความน่าจะเป็นในการเลือกคนงานดังกล่าวมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#2. กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้ 15 17 18 A 22 B (A,B เป็นจำนวนเต็มบวก) ถ้าพิสัยและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 8 และ 19 ตามลำดับแล้วส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมุลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. งานอย่างหนึ่งชาย 12 คน ทำเสร็จในเวลา 7 วัน และหญิง 18 คน ทำเสร็จในเวลา 7 วัน เช่นเดียวกันถ้าชายและหญิงทำงานนี้ อัตราส่วนของงานที่ชายทำได้ต่องานที่หญิงทำได้เป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. ให้ A,B,C เป็นเซตซึ่ง A∩C = A และ B ∩ C = B ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อต่อไป

#5. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก มีหมายเลข 0,1,2……..8,9 ลูกละหนึ่งหมายเลขไม่ซ้ำกันสุ่มหยิบลูกบอล ครั้งละ 1 ลูก สองครั้งแบบใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมายเลข 1 หรือ 2 ทั้งสองครั้งมีค่าเท่าใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#6. มีกุหลาบ 6 กระถาง เป็นสีเหลือง สีแดง และสีชมพู อย่างละ 2 กระถาง โดยที่กุหลาบทุกกระถางแตกต่างกันกันหมดต้องการจัดกุหลาบ 6 กระถางนี้เป็นวงกลม โดยให้กุหลาบสีเดียวกันอยู่เรียงติดต่อกัน จะมีจำนวนวิธีการจัดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว n ลูก (nเป็นจำนวนเต็ม)ถ้าจำนวนวิธีการสุ่มหยิบลูกบอล 2 ลูก ให้ได้สีละ 1 ลูก เท่ากับ 30 วิธีแล้วจำนวนวิธีการสุ่มหยิบลูกบอล 2 ลูกพร้อมกันให้ได้สีเดียวกันเท่ากับ ข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ไฮเพอร์โพลา ax²-bx² = 18 ผ่านจุด (-4,0) และมีโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่จุด (6,0) สมการเส้นตรงผ่านจุด (0,0) และ (a,b) คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#10. ให้ A,B,C เป็นช่วงดังนี้ A=(-10,2),B(-5,5),C(0,10) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *