บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 13

Results

-

#1. ในการกลั่นลำดับส่วนของนํ้ามันปิโตเลียม ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นออกมา สารใดมีจุดเดือดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. นายแดงปลูกมันฝรั่ง มันเทศ ถั่วลิสง เจริญงอกงามในดินมีค่า PH ระหว่าง 5-6.5 โดยนายแดงต้องการเปลี่ยนไปปลูกอ้อย และยาสูบ ซึ่งต้องการดินที่มีค่า PH อยู่ระหว่าง 6.0 – 8.0 นายแดงควรปรับสภาพดินอย่างไร และใส่ปุ๋ยชนิดใดเพิ่มเติม

ข้อต่อไป

#3. ให้พิจารณาว่าดาวเทียมใดต่อไปนี้ไม่สามารถโคจรรอบโลกได้

ข้อต่อไป

#4. จากรูป ความต้านทานระหว่าง AB เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. สารที่เปลี่ยนแปลงกลับไป – มาได้ คือสารในข้อใด

ข้อต่อไป

#6. นํ้าบาดาลที่มีคุณภาพดีจะอยู่ที่ชั้นกักเก็บได้

ข้อต่อไป

#7. หลอดไฟขนาด 40 วัตต์ ต่อกับไฟฟ้าในบ้าน (220 โวลต์) เมื่อเกิดไฟตกความต่างศักย์เหลือเพียง 200 โวลต์ กำลังไฟฟ้าของหลอดไฟนี้จะเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ลักษณะต่างๆที่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้นั้น จะแอบแฝงอยู่ในส่วนใด

ข้อต่อไป

#9. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีบทบาทในฐานะผู้ผลิต

ข้อต่อไป

#10. เด็กชายหนึ่งมีมวล 45 กิโลกรัม วัดส่วนสูงได้ 150 เซนติเมตร เด็กชายคนนี้มีรูปร่างอย่างไร และมีดัชนีมวลกายเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. พายุหมุนที่มีความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางเท่ากับ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#12. ที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,200 เมตร จะวัดความดันอากาศได้กี่มิลลิเมตรปรอท

ข้อต่อไป

#13. จากตารางสภาพการละลายได้ จงหาสภาพการละลายได้ที่ 110 องศาเซลเซียส

ข้อต่อไป

#14. สปริงอันหนึ่งมีปลายข้างหนึ่งตรึงอยู่กับที่ ถ้าออกแรงขนาด 50 นิวตัน ดึงสปริงให้ยึดออกได้การกระจัด 2 เซนติเมตร จงหาค่าคงที่ของสปริง

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นวัตถุของคน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *