บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. สารละลายในข้อใดมีตัวถูกละลายมากกว่า 1 ชนิด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. สารในข้อใดเมื่อใส่ลงในน้ำแล้วเขย่า ได้สารเนื้อผสม

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. สารในข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. อนุภาคของแก๊สจะมีการจัดเรียงตามข้อใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของอะตอม(atom)

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. เป็นการรวมตัวกันของธาตุตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไปและแสดงสมบัติของสารได้สมบูรณ์ คือข้อใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. สารใดต่อไปนี้มีองคืประกอบมากกว่า 1 ชนิด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าอย่างไร

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. สารในข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *