บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 22

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 22

Results

-

#1. โลหะที่ช่วยป้องกันการผุกรอนของเหล็กได้ดีคือข้อใด
ก. สังกะสี
ข. ดีบุก
ค. เจอร์เมเนียม

ข้อต่อไป

#2. กลุ่มธาตุในข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นกึ่งโลหะทั้งหมด

ข้อต่อไป

#3. สารประกอบในข้อใดมีจำนวนอะตอมเป็นองค์ประกอบมากที่สุด (กำหนดเลขอะตอม C = 6, H = 1, O = 8, N = 7, S = 16, AJ = 13)

ข้อต่อไป

#4. การสกัดสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายและไม่ละลายนํ้าเป็นการแยกสารในข้อใด

ข้อต่อไป

#5. วิธีการแยกสารในข้อใดที่แยกและวิเคราะห์สารที่มีปริมาณน้อยได้ดีและมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ตัวทำละลายและตัวดูดซับ

ข้อต่อไป

#6. เราสามารถแยกนํ้าตาลทรายที่มีผงถ่านปนอยู่ด้วยวิธีการใด

ข้อต่อไป

#7. ปฏิกิริยาเคมีในข้อใดมีแก๊สออกซิเจนเป็นสารผลิตภัณฑ์

ข้อต่อไป

#8. เมื่อนำสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเข้มข้น 10% โดยมวล/ปริมาตร จำนวน 150 cc. มาเติมนํ้าลงไปอีก 300 cc. จงหาความเข้มข้นของสารละลาย (มวล/ปริมาตร) หลังเติมนํ้า

ข้อต่อไป

#9. เมื่อเผาลวดแมกนีเซียมแล้วนำสารที่ได้มาละลาย สารละลายที่ได้จะมีคุณสมบัติอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. กลิ่นสังเคราะห์ เป็นกลิ่นที่ได้จากสารเคมีจำพวกกรดอินทรีย์ทำปฏิกิริยากับอะไร

ข้อต่อไป

#11. เมื่อนักเรียนถูกผึ้งต่อยให้ใช้เบสอ่อนๆ เช็ดบริเวณที่ถูกแมลงต่อย จะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ไวน์ เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างอะไรกับอะไร

ข้อต่อไป

#13. วัตถุมวล 150 กิโลกรัม แขวนไว้ดังภาพ จงหาแรงดึงในเส้นลวด AC และ AB (กำหนดให้ g – 10 m/s²)

ข้อต่อไป

#14. มีแรง F1, F2, F3 และ F4 กระทำกับวัตถุมวล 5 กิโลกรัมที่วางอยู่บนพื้นระดับตามภาพ งานของแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง 6 เมตร มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. จากรูปไม้คานมีความยาวรวม 1.5 เมตร ที่ปลายด้านซ้านยมีนํ้าหนักถ่วงขนาด 150 นิวตัน แขวนไว้ส่วนปลายที่เหลือถ่วงด้วยนํ้าหนักขนาด 200 นิวตัน จงหาจุดหมุนของคานที่ทำให้คานอยู่ในสภาวะสมดุล

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *