บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดคือแผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่ PEA Digital Utility ในระยะที่ 3 ?

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถหลัก (Core Competency) ตามกรอบและทิศทางการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?

ข้อต่อไป

#3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยมุ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรโดยได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งหมดกี่กลยุทธ์ ?

ข้อต่อไป

#4. จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ข้อใด ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ?

ข้อต่อไป

#5. การเป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จัดเป็นยุทธศาสตร์ของ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?

ข้อต่อไป

#6. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?

ข้อต่อไป

#7. วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2564 มีกี่ข้อ?

ข้อต่อไป

#8. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด ?

ข้อต่อไป

#9. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีทั้งหมดกี่ข้อ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?

ข้อต่อไป

#11. ค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) กำหนดค่านิยมหลักด้าน ICT โดยใช้คำว่า ?

ข้อต่อไป

#12. คำว่า Service ตามค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) มีความหมายตามข้อใด ?

ข้อต่อไป

#13. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2565?

ข้อต่อไป

#14. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2565 ?

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *