บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 11

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค?

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดคือภารกิจของ กฟภ.?

ข้อต่อไป

#3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า กี่จังหวัดทั่วประเทศ?

ข้อต่อไป

#4. ในปี 2564 ภูมิภาคใดใช้พลังงานไฟฟ้าของ กฟภ น้อยที่สุด?

ข้อต่อไป

#5. แอปพลิเคชัน PEA SMART PLUS ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ยกเว้นข้อใด?

ข้อต่อไป

#6. แอปพลิเคชัน PEA Solar Hero ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องใด?

ข้อต่อไป

#7. แอปพลิเคชัน PEA Care & Service ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องใด?

ข้อต่อไป

#8. แอปพลิเคชัน PEA IHAMP ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ยกเว้นข้อใด?

ข้อต่อไป

#9. แอปพลิเคชัน PEA VOLTA ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องใด?

ข้อต่อไป

#10. ยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ. มีทั้งหมดกี่ข้อ?

ข้อต่อไป

#11. “การยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการให้บริการที่เป็นเลิศ” ตรงกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#12. “ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในระบบจำหน่ายและการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว” ตรงกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#13. “พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานยุคดิจิทัล” ตรงกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#14. “ยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างความผูกพันที่ดีกับลูกค้าดิจิทัลในโลกแห่งการเชื่อมต่อ สร้างความประทับใจแก่ประสบการณ์ในการใช้บริการ” ตรงกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ องค์กร/ พนักงาน จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *