บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 12

Results

-

#1. ข้อใดคือประโยชน์ที่ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล?

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดคือประโยชน์ที่ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ/ ประชาชน จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดคือประโยชน์ที่ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?

ข้อต่อไป

#4. อัตราค่าไฟฟ้า ของ กฟภ มีทั้งหมดกี่ประเภท?

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดคือเบอร์ Call Center ของ กฟภ?

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค?

ข้อต่อไป

#7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงใด?

ข้อต่อไป

#8. กฟภ. มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ ..........?

ข้อต่อไป

#9. สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ใด?

ข้อต่อไป

#10. ค่า FT ขึ้นอยู่กับความผันแปรในข้อใด?

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดคือองค์ประกอบของค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ?

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดกล่าวถึงค่าไฟฟ้าฐานได้ถูกต้อง?

ข้อต่อไป

#13. รูปแบบอัตราค่าไฟฟ้า TOU คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#14. รูปแบบอัตราค่าไฟฟ้า TOD คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดคือบริการเสริมของ PAE?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *