บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 13

Results

-

#1. ข้อใดคือคำขวัญ(SLOGAN) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564?

ข้อต่อไป

#2. สายงานวิศวกรรม จัดอยู่ในกลุ่มใด ในผังองค์กร?

ข้อต่อไป

#3. ผู้ที่อยู่สูงสุดของโครงสร้างบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#4. ค่านิยม (CORE VALUE) ของ กฟภ คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#5. นิยามระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (PEA Smart Grid) ข้อใดถูกต้อง?

ข้อต่อไป

#6. แรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. กฟภ ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ล่าสุดปีใด?

ข้อต่อไป

#8. การจัดหาพลังงานไฟฟ้า กฟภ ซื้อไฟฟ้าจากแหล่งใดมากที่สุด?

ข้อต่อไป

#9. พลังงานไฟฟ้าที่ กฟภ ผลิตเอง มาจากแหล่งใดมากที่สุด?

ข้อต่อไป

#10. ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ ว่าด้วย “กำหนดทิศทางและผลสำเร็จ ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ตามความคาดหวังที่มีต่อการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด?

ข้อต่อไป

#11. ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ “ปฏิบัติติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีพฤติกรรมจริยธรรมภายใต้การบริหารของผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เป็นหน้าที่ของใคร?

ข้อต่อไป

#12. รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงกับปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมในข้อใด?

ข้อต่อไป

#13. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ TECHNOLOGY SAVVY คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#14. “ไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือไม่ให้คำปรึกษากับคนในทีมเพื่อให้เกิดวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของทีม” เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#15. “ให้บริการด้วย ความรวดเร็ว เป็นธรรม แก้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้ตรงความต้องการของผู้รับบริการ โดยไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็น ประโยชน์หรือปัดภาระ ถึงแม้ไม่ใช่ ความรับผิดชอบโดยตรง” เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในข้อใด?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *