บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 14

Results

-

#1. “ตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ อย่างดียิ่งกล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อความ บกพร่องในหน้าที่การงานของตน และพร้อมที่จะ ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที โดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น” เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#2. “เต็มใจถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสอนงาน ตอบข้อซักถาม และ ให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์” เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#3. “แบ่งปันทักษะ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อแก้ปัญหาให้กับทีมอย่างสร้างสรรค์และ สามารถนำเสนอวิธีการที่ดีที่สุด (Best Practice)” เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#4. “เข้าทางานหลังเวลาที่กำหนด และ/หรือเลิก ทำงานก่อนเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น” เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#5. “ไม่เปิดรับและไม่แสวงหาความรู้ วิธีการ หรือเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ” เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#6. “ประสานงานล่าช้า เลือกปฏิบัติ ไม่เห็น ปัญหาจากมุมมองของผู้รับบริการ ปัดภาระ รวมถึงปิดบังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้รับบริการ” เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#7. “เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ และวิธีการที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับทราบโดยไม่ต้องร้องขอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการเข้ามา มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน การทำงาน” เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#8. “ตอบด้วยคำว่า “ไม่” จนติดเป็นนิสัย เช่น ไม่รู้ ไม่ได้ ไม่ทำ ไม่ทัน และไม่ให้เกียรติกับคนในทีม” เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#9. “มีความรัก ผูกพัน ภูมิใจที่ได้เป็นส่วน หนึ่งขององค์กร เชื่อมั่น ในทิศทางการดำเนินงาน ขององค์กร พร้อมปกป้อง เชิดชู เป็นแบบอย่าง ที่ดี รักษาผลประโยชน์ขององค์กร และไม่เพิกเฉย ในการแก้ปัญหา เมื่อพบสิ่งที่อาจ ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อองค์กร” เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#10. ค่านิยมหลักด้าน ICT (CORE VALUE) ข้อใดผิด?

ข้อต่อไป

#11. พันธกิจ(Mission) หลักด้าน ICT คือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ในปี 2568 คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#13. ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ในปี 2564-65 คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#14. ทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ในปี 2570 คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดไม่ใช่ ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่สำคัญ ประจำปี 2564?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *