บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

Results

-

#1. Ribbon เป็นแถบเครื่องมือแสดงถึงข้อมูลใด

ข้อต่อไป

#2. Title bar เป็นแถบเครื่องมือแสดงถึงข้อมูลใด

ข้อต่อไป

#3. เมื่อต้องการแทรกโมเดล 3D ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#4. จากรูป คือคำสั่งใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#5. เมื่อเราต้องการใส่สัญลักษณ์ หรืออักขระพิเศษ ต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#6. ขนาดกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารทั่วไปคือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์เอกสารต้องใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#8. หากบรรทัดแสดงที่หน้าจอหายไปต้องเรียกคืนไม้บรรทัดที่คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2019

ข้อต่อไป

#10. Microsoft Word 2019 ต่างจาก 2016 อย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *