บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดคือประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?

ข้อต่อไป

#2. การเพิ่มช่องทางและการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ ยกระดับงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประโยชน์ที่…..จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่พนักงาน จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดคือสิ่งที่ชุมชนและสังคม จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?

ข้อต่อไป

#5. แผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่ PEA Digital Utility ระยะที่ 2 คือช่วงใด ?

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือแผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่ PEA Digital Utility ในระยะที่ 3 ?

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถหลัก (Core Competency) ตามกรอบและทิศทางการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?

ข้อต่อไป

#8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยมุ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรโดยได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ทั้งหมดกี่กลยุทธ์ ?

ข้อต่อไป

#9. จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ข้อใด ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ?

ข้อต่อไป

#10. การเป็นองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จัดเป็นยุทธศาสตร์ของ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *