บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 12

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค?

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดคือภารกิจของ กฟภ.?

ข้อต่อไป

#3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า กี่จังหวัดทั่วประเทศ?

ข้อต่อไป

#4. ในปี 2564 ภูมิภาคใดใช้พลังงานไฟฟ้าของ กฟภ น้อยที่สุด?

ข้อต่อไป

#5. แอปพลิเคชัน PEA SMART PLUS ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ยกเว้นข้อใด?

ข้อต่อไป

#6. แอปพลิเคชัน PEA Solar Hero ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องใด?

ข้อต่อไป

#7. แอปพลิเคชัน PEA Care & Service ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องใด?

ข้อต่อไป

#8. แอปพลิเคชัน PEA IHAMP ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ยกเว้นข้อใด?

ข้อต่อไป

#9. แอปพลิเคชัน PEA VOLTA ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องใด?

ข้อต่อไป

#10. ยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ. มีทั้งหมดกี่ข้อ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *