บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 16

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. จากเมือง ก ถึงเมือง ข ระยะทาง 240 กม. ถ้า A ขับรถจากเมือง ก ไปเมือง ข ในอัตรา 40 กม/ชม แค่ขา กลับเข้าขับ 80 กม/ชม จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย?

ข้อต่อไป

#3. นาย ก สามารถพิมพ์จดหมาย 50 ฉบับ ในเวลา 10 นาที ในขณะที่นาย ข พิมพ์ได้เพียง 40 ฉบับ ในเวลา เดียวกัน ถ้ำานาย ก และ นาย ข ช่วยกันพิมพ์จดหมาย 360 ฉบับ จะใช้เวลานาที?

ข้อต่อไป

#4. เปิดน้ำเข้าถังรูปทรงกระบอกที่มีความสูง 10 เมตร ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 เมตร ถ้าเปิดน้ำให้ไหลผ่านเข้าถังวินาทีล่ะ 0.2 ลูกบาศก์เมตร จะใช้เวลานานเท่าใดน้ำจึงจะเต็มถัง?

ข้อต่อไป

#5. เหล้าชนิดหนึ่งจำนวน 5 ลิตร มีเหล้าแท้ 60% นอกนั้นเป็นน้ำ ถ้าเติมน้ำอีก 4 ลิตร เหล้าผสมจะมีเหล้าแท้ กี่%

ข้อต่อไป

#6. ข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคผิดเท่ากับ 6.2 เมื่อตรวจสอบจึงพบว่าอ่านข้อมูลผิดไป 1 จำนวน คืออ่าน ข้อมูลผิดเป็น 2.1 โดยที่ถูกต้องคือ 1.2 เมื่อแก้ไขแล้วได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องเท่ากับ 6.11 ข้อมูลชุดนี้มีกี่จำนวน?

ข้อต่อไป

#7. ถ้า (y - 1)³ = 8 แล้ว (y + 1)³ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. ถ้า (a + b)² = 9 และ (a - b)² = 49 แล้วค่าของ a² + b² เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. ถ้าหมู่บ้าน ก มีประชากรทั้งหมด 6,800 คน ปีหนึ่งประชากรจะลดลงไป 120 คน ส่วนหมู่บ้าน ข มีประชากรทั้งหมด 4,200 คน ปีหนึ่งประชากรจะเพิ่มขึ้น 80 คน กี่ปีประชากรทั้งสองหมู่บ้านจึงจะเท่ากัน?

ข้อต่อไป

#10. นายมีให้เงินนายดียืมเงินจำนวน 35,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราปีแรก 100 และคิดดอกเบี้ยลดลง 1% ทุกๆปื ในเวลา 10 ปี นายมีจะได้เงินคืนเท่าใด?

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. จากจำนวน 134₅ มีค่าตรงกับจำนวนในข้อใด

ข้อต่อไป

#13. จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ข้อต่อไป

#14. สระน้ำรูปทรมสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึก 3 เมตร เท่ากัน โดยตลอดสระกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ต้องการปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 15 ซม จะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น เมื่อปูภายในของสระทุกๆ ด้าน

ข้อต่อไป

#15. จากรูป ปริซึมต่อไปนี้มีพื้นที่ผิวกี่ตารางเซนติเมตร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *