บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 9

Results

-

#1. Technology Savvy ตามค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ข้อต่อไป

#2. ความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำแบ่งปันสร้างสรรค์ และพัฒนา จัดเป็นค่านิยมตามข้อใด ?

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่ Under good Governance (U) ตามค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ ?

ข้อต่อไป

#4. บริการรวดเร็วเป็นธรรมทันสมัยใส่ใจผู้รับบริการ ตรงกับ TRUSTED ตามข้อใด ?

ข้อต่อไป

#5. “Strengthening” ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือ ?

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือตัวอย่างการวางแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการ บริหารและพัฒนาของคณะกรรมการ กฟภ. ?

ข้อต่อไป

#7. สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเกินเกิน 400 หน่วยขึ้นไปต้องเสียค่า พลังงานไฟฟ้ากี่บาทต่อหน่วย ?

ข้อต่อไป

#8. อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 5 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืออัตราการใช้ไฟฟ้าตามข้อใด ?

ข้อต่อไป

#9. “X” ใน “PEA Digital Transformation: PEA DX” หมายถึงอะไร ?

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *