บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Results

-

#1. Jane's parents were very.....because she was out so late last night.

ข้อต่อไป

#2. A: I'm afraid I've broken your glass. B :..................

ข้อต่อไป

#3. Your classmate is short of money and asks you : "............... "

ข้อต่อไป

#4. A husband and his wife are on their way home.

ข้อต่อไป

#5. Did you read this chapter thoroughly ? Underlined word meaning..............

ข้อต่อไป

#6. You ask a telephone operator if she would mind repeating a number, She say : "........"

ข้อต่อไป

#7. The housewife is always busy to do her domestic service

ข้อต่อไป

#8. A: Good evening..............? B : Yes, I think I'll have the steak cooked in red wine. A : I'm terribly sorry. We've run out of steak.

ข้อต่อไป

#9. Many Russians still have strong belief in Communism.

ข้อต่อไป

#10. A : Can we meet next Friday? B: Let me see. Yes,.........?

ข้อต่อไป

#11. The oboe that is most commonly used today is a slender tube about 21 inches long.

ข้อต่อไป

#12. Situation : A is asking B to the party A : Can you come to the party tonight ? B : ............... My parents won't let me.

ข้อต่อไป

#13. Many politicians and economists have predicted Thailand's future economic situation.

ข้อต่อไป

#14. A: ................. B: I'll have fried rice with chicken.

ข้อต่อไป

#15. In 1916, the National Park Service was established to protect the natural and scenic resources of the United States.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *