บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

Results

-

#1. I might forget to return your books. Please ............... me when it is due.

ตอบ 3 ให้เติมคำกริยา “ฉันอาจจะลืมคืนหนังสือของคุณ กรุณาช่วยเตือนฉันเมื่อถึงเวลา

ข้อต่อไป

#2. All TV stations showed the pictures of the destruction after the storm passed.

ตอบ 4 “สถานีโทรทัศน์ทุกช่องแสดงให้เห็นภาพความเสียหายหลังจากพายุพัดผ่าน”

ข้อต่อไป

#3. When does she usually get up?

ตอบ 4 คําถามถามว่า “ปกติเธอตื่นกี่โมง ผู้ตอบก็ต้องใช้กริยาเป็น gets คือ V1 แสดงถึง การกระทําที่เป็นปกติ (usually) ใช้ Present Simple Tense

ข้อต่อไป

#4. The stronger .................... magnet, the greater the number of lines of magnetic force.

ตอบ 4 ดูส่วนหลังเป็น the greater the number of แล้วเทียบกับส่วนหน้าก็ขึ้นเป็นขั้นกว่าว่า
the stronger ให้ขนานกันก็ตามด้วย the เฉย ๆ ตามด้วยคํานาม (magnet) ไม่ตอบ
the number ถ้าใช้ตัวนี้ก็ต้องมี of ค่ะ แสดงว่าไม่ต้องมี number ใส่ the อย่างเดียว

ข้อต่อไป

#5. A : Did you have a good time with your girlfriend?
B : Yes, we really ......................

ตอบ 4 การตอบ we really ตามด้วยคํากริยา คือ enjoyed ที่ใช้เป็นกริยาหลักและมีสรรพนามสะท้อนตัวเองจากการใช้ we คือ ourselves

ข้อต่อไป

#6. Motivation is ................. learning English.

ตอบ 4 ที่โจทย์มีกริยา is ตามด้วยคําคุณศัพท์คือ essential for เพราะคุณศัพท์ตามหลัง verb to be (is, am, are, was, were) หรือ linking verb (look, seem, feel, smell, taste, remain, become, appear เป็นต้น)

ข้อต่อไป

#7. My father is waiting for me. I .................. be late.

ตอบ 1 ดูข้อย รูปที่ถูกต้องคือ had better ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ถ้ามี not ใส่ไว้หลัง had better เป็น had better not VI

ข้อต่อไป

#8. If Aids virus is cover a larger area, and affect more people. It will be .................. to control.

ตอบ 3 “ถ้าไวรัสเอดส์ครอบคลุมไปยังพื้นที่ใหญ่ขึ้น และมีผลกระทบกับผู้คนมันจะ ควบคุม” ประโยคต้องการคําว่า ยุ่งยาก ก็คือคําว่า difficult ส่วน convenient สะดวกสบาย

ข้อต่อไป

#9. A : How about your test yesterday?
B : It was ............... an ................... one.

ตอบ 3 เมื่อเราเห็น a หรือ an แสดงว่าต้องตอบ such เพราะ such a/an คํานามส่วน so adj.

ข้อต่อไป

#10. The phone ....................... while Jane .......................... dinner this evening.

ตอบ 1 คําเชื่อมบอกเวลา while (ในขณะที่) ใช้ Tense

ข้อต่อไป

#11. It's very cold. You ................ wear a coat.

ตอบ 1 ดูช้อย กลุ่มที่ใช้หน้า better ได้คือ bad เป็น ad ster-V1 = ควรจะ

ข้อต่อไป

#12. The Bangkok Motor Show ................... I could have spent all day looking new cars.

ตอบ 4 ประธานคือ The Bangkok Motor Show ตามด้วยกริยาที่แสดงอดีต เพราะเราเห็น could have V3 แสดงการสมมติในอดีต ส่วนหน้าใช้อดีตคือ was แล้วตามคําคุณศัพท์ที่แสดงบอกลักษณะว่า น่า …………… เช่น was interesting น่าสนใจ

ข้อต่อไป

#13. Jane : Do you like action movies?
Mike : Yes, I'm ........... any action movies.

ตอบ 4 ผู้ตอบคือ ไมค์ แสดงถึงว่า ผมชอบ ตามหลัง verb to be (am) คือ fond of

ข้อต่อไป

#14. The company is cutting down on the number of employee it hires.

ตอบ 3 คําศัพท์เหมือน cutting down คือ ลดลง = reducing

ข้อต่อไป

#15. A : Are you interested in anything else?
B : Yes, I'm interested in ................ else.

ตอบ 3 ผู้ตอบเป็น yes แสดงถึงต้องมีบางสิ่งบางอย่าง และเป็นประโยคบอกเล่า ใช้ something ส่วน anything, nothing แสดงการปฏิเสธ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *