บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

Results

-

#1. You enjoyed traveling by plane ..............?

ตอบ 2 เรื่องส่วนหาง เราเห็นกริยา enjoyed เป็นกริยาช่องที่ 3 ทําส่วนหางใช้ did มาแทนและทําเป็นปฏิเสธรูปย่อคือ didn’t และสรรพนามใช้you ตัวเดิม

ข้อต่อไป

#2. You .................... come and stay with us if you want to.

ตอบ 4 เราดูจากประโยคมีกริยาช่องที่ 1 คือ come แสดงว่ากริยาที่ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ได้คือ can เท่านั้น และคําวิเศษณ์ always จะวางอยู่หลังกริยาช่วย

ข้อต่อไป

#3. This kind of toy has become a very .................... product.

ตอบ 4 คําที่เติมนั้นต้องการคําคุณศัพท์ เพราะคุณศัพท์ (adj.) ทําหน้าที่ขยายนําหน้าคํานาม (product) ก็คือ fashionable โดยลงท้าย able เป็น adj. ส่วนคําอื่นเป็นคํานามหรือกริยาเท่านั้น

ข้อต่อไป

#4. Dale studies the activities of the government.

ตอบ 2 คําที่ขีดเส้นใต้มีความหมายถึง การกระทําของรัฐบาล นั่นคือเป็นเรื่องการเมือง (politics) ส่วนคําอื่น law กฎหมาย social science สังคมศาสตร์ psychology จิตวิทยา

ข้อต่อไป

#5. Sue hasn't started my article. She .................... can't decide what to put in it.

ตอบ 4 “ซูยังไม่ได้เริ่มต้นทําบทความของฉันเลย เธอ …………. ไม่สามารถตัดสินว่าจะเขียนอะไร” คําที่ถูกต้องคือ still (ยังคง) ส่วนตัวอื่น either (อย่างใดอย่างหนึ่ง) already (เรียบร้อยแล้ว) yet (แต่กระนั้น)

ข้อต่อไป

#6. On the weekend, I usually relax on the beach or ................ golf with my wife.

ตอบ 2 เราดูกริยาข้างหน้าใช้กริยาช่องที่ 1 (relax) แล้วเชื่อมด้วย or ก็ขนานตามกริยาที่อยู่ข้างหน้าคือ play เป็นกริยาช่องที่ 1

ข้อต่อไป

#7. My father bought me a .............

ตอบ 4 การวางตําแหน่งคําคุณศัพท์หลายตัวมาขยายหน้าคํานาม

ข้อต่อไป

#8. If the water ..............., it .................. into steam.

ตอบ 1 การใช้ if 4 สูตร

ข้อต่อไป

#9. He said, "I may go to see my adviser today."

ตอบ 3 เป็นการใช้ Indirect Speech นําคําพูดนี้มาเล่าอีกทีหนึ่ง เรามีกริยา said ตามด้วย that และเปลี่ยนสรรพนาม I เป็น he ส่วนกริยาเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่ 2 จาก may go เป็น might go เปลี่ยน my เป็น his และเปลี่ยนใกล้ให้เป็นไกลคือ today (วันนี้) เป็น that day (วันนั้น)

ข้อต่อไป

#10. James is .............. a good actor and singer that everyone likes him.

ตอบ 4 such ตามด้วยคํานามเลยคือ a ส่วน 50 จะตามด้วยคุณศัพท์ไม่มี a ตามหลัง too adj. to และ very เป็นส่วนขยาย ที่ตามหลังกริยาทั่วไป

ข้อต่อไป

#11. Now everything in the military is .................

ตอบ 3 คําที่เติมนั้นต้องการคําคุณศัพท์เพราะตามหลัง verb to be (is) ก็คือ Computerized = ซึ่งใช้หรือคํานวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#12. ............... 5,000 recognized species of insects in Thailand.

ตอบ 2 คําที่เติมข้างหน้า แสดงถึง “มี” เราใช้ There is/There are จะตอบ is /are เอกพจน์ หรือพหูพจน์ ผันตามคํานามที่อยู่ขวามือคือ 5,000 recognized species of insects เป็นพหูพจน์ ก็ตอบ There are

ข้อต่อไป

#13. Everybody at the club talked to us. They were very .............. to lift.

ตอบ 2 ตอบ friendly เพราะประโยคข้างหน้าว่า ทุกคนที่ชมรมพูดกับพวกเรา

ข้อต่อไป

#14. I couldn't lift this box. It is .............. that it was time to return.

ตอบ 2 เราเห็น to ข้างหลัง แสดงว่าส่วนหน้าใช้too adj. (heavy) to

ข้อต่อไป

#15. We suddenly ............... that it was time to return.

ตอบ 1 กริยา realized (รับรู้ ตระหนัก) ไม่นิยมใช้ ing และใช้เป็นกริยาช่องที่ 1 หรือช่องที่ 2

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *