ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 16

Results

-

#1. Ben in attempting to complete his course this year.

ตอบ 4 คําศัพท์ attempt = endeavor , try หมายถึง พยายาม

ข้อต่อไป

#2. Newspapers are published in many cities,

ตอบ 2 คําศัพท์ published = printed = ตีพิมพ์ เผยแพร่

ข้อต่อไป

#3. Ned was sick yesterday. His nose .................

ตอบ 4 ประโยคใช้กับคําว่า nose (จมูก) เมื่อเราเป็นหวัดมักจะมีน้ํามูกไหล เราเรียกว่า runny nose หรือ running nose หรือ My nose is running, (ประธานเป็นเอกพจน์ ใช้ were ผิดอยู่แล้วค่ะ) ตอบ was ส่วน coughed หมายถึง ไอ และ sneezed หมายถึง จาม

ข้อต่อไป

#4. Jane ...................... many albums and will probably make many more.

ตอบ 1 จะเป็นส่วนหลังเป็นรูปอนาคต will make แสดงว่าส่วนหน้าจะเป็นคู่กันได้ก็คือในรูปของปัจจุบัน (Present) ที่จะใช้ได้

ข้อต่อไป

#5. The study of how to treat illness and injuries is called

ตอบ 2 จากประโยคกล่าวถึง “การศึกษาถึงวิธีการรักษาความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บเรียกว่า การรักษาทางการแพทย์ก็คือ medicine

ข้อต่อไป

#6. Do you .............. the internet with your computer?

ตอบ 4 คําศัพท์ที่เติมนั้นต้องการคํากริยาที่หมายถึง เข้าถึงอินเทอร์เน็ต access หมายถึง การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้หรือสื่อ

ข้อต่อไป

#7. The company's main policy ................. successful recently.

ตอบ 3 มีคําบอกเวลาคือ recently (เร็ว ๆ นี้) ใช้ Present Perfect Tense (S has/have V3. คําบอกเวลาที่ใช้ Tense นี้ก็มีเช่น for, since, just, already, lately, all day

ข้อต่อไป

#8. Ingredients are the parts that things are made of.

ตอบ 4 คําศัพท์ ingredients = elements in a mixture หมายถึง ส่วนประกอบ

ข้อต่อไป

#9. An industrious man always works many long hours, but he .................

ตอบ 1 ประโยคกล่าวว่า “คนที่ขยันขันแข็งมักจะทํางานหลายชั่วโมง แต่เขา ……..” คําที่เติมในช่องว่างที่เหมาะสมคือ never complains ไม่เคยบ่นโดยใช้คํากริยาวิเศษณ์ never (ไม่เคย) ส่วนตัวอื่นใช้ quit (เลิก) always (เป็นประจํา เสมอ) regularly (อย่างสม่ําเสมอ) ไม่ตรงกับโจทย์

ข้อต่อไป

#10. A : Where do you live?
B: I live .............. 245 Sukhumwit Road.

ตอบ 3 at ใช้เกี่ยวกับเวลา เช่น at noon, at ten o’clock, at night และใช้กับสถานที่เล็กๆไม่ใหญ่โต เช่น at school, at home แต่ถ้า in ใช้กับสถานที่ใหญ่โต เช่น in Bangkok,in Asia

ข้อต่อไป

#11. According to the constitution, the government is organized into three branches; the .........., the ............, and the..............

ตอบ 1 ประโยคพูดถึงรัฐธรรมนูญ คณะรัฐบาลจะประกอบไปด้วย 3 ฝ่ายคือ คําศัพท์ที่เติมนั้น คือ ฝ่ายบริหาร (executive) ฝ่ายนิติบัญญัติ (legislative) และฝ่ายตุลาการ (judicial)

ข้อต่อไป

#12. That is the newspaper that you prefer, ..................?

ตอบ 1 เป็นเรื่องการใช้ tag (ส่วนหาง) โดยดูกริยา is เป็นบอกเล่าทําส่วนหางต้องเป็นปฏิเสธรูปย่อคือ isn’t และ That เปลี่ยนเป็น it

ข้อต่อไป

#13. The fuel tank of my car holds 45 liters.

ตอบ 4 คําว่า holds หมายถึง ความจุ = the capacity of the tank

ข้อต่อไป

#14. Lucy ............ giving all necessary signals.

ตอบ 1 ประธานคือ Lucy แล้วก็ตามด้วยคํากริยาคือ drives ซึ่งเป็นกริยาแสดงอาการกระทําทั่วไป คําที่จะมาขยายกริยาทั่วไปได้คือคํากริยาวิเศษณ์ (adverb) ในที่นี้คือ carefully ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. Which one is not an organ of the digestive system?

ตอบ 4 ถามว่า ข้อไหนที่ไม่ได้เป็นอวัยวะของระบบการย่อยอาหาร ในตัวเลือกมี 1. ลําไส้เล็ก 2. กระเพาะอาหาร 3. ปาก 4. หัวใจ ตอบหัวใจไม่ใช่เป็นอวัยวะของระบบการย่อยอาหาร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *