บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 17

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 17

Results

-

#1. The home team ........... to win easily.

ตอบ 4 ประธานเป็นสิ่งไม่มีชีวิต จะใช้รูปถูกกระทํา Passive Voice ในตัวเลือกมีถูกกระทําช้อยเดียวคือ had been expected (had been V3.

ข้อต่อไป

#2. Jackson has made ............... progress and so is not feeling very pleased.

ตอบ 2 จากความหมายของประโยคว่า not feeling very pleased รู้สึกไม่เป็นที่พอใจ แสดงว่าทําได้น้อยค่ะ ในช้อยความหมาย “น้อย” มีอันเดียวคือ little ซึ่ง little ตามด้วยนามนับไม่ได้

ข้อต่อไป

#3. What does a farmer do when the plants have grown to their full size?

ตอบ 3 ชาวนาทําอะไรเมื่อพืชผลได้เติบโตเต็มที่แล้ว คําตอบก็คือ เก็บเกี่ยวตรงกับคําว่า harvestและขายมัน

ข้อต่อไป

#4. On every roads and highways, there are people who drive ............... the speed limit.

ตอบ 2 จากตัวเลือกในการตอบขั้นกว่า ของคํา fast ต้องเป็น faster แล้วคู่กับ than และคําที่นําหน้าขั้นกว่าได้อีกทีคือ much ตรงกับช้อย 2 ส่วนช้อย 4 ผิดเพราะจะ ใส่ more มาซ้อนอีกไม่ได้

ข้อต่อไป

#5. Parents shouldn't allow their children ...............

ตอบ 3 กริยาที่มีกรรมมารับ แล้วตามกริยาช่องที่ 1 มี to

ข้อต่อไป

#6. ............. hold my hand, if I .............. you in the heaven?

ตอบ 3 เป็นเรื่อง if ที่ยกไว้กลางประโยค

ข้อต่อไป

#7. That kind of milk ..............

ตอบ 4 ดูจากตัวเลือกกริยา smell ไม่ใช้รูป ing ฉะนั้นคงเหลือ smells ช้อย 3 และ 4 แล้วดูกริยา smell ว่าเป็น linking verb จะต้องตามด้วยคุณศัพท์ (adj.) ก็คือ strange

ข้อต่อไป

#8. Pete doesn't like singing, and ..............

ตอบ 2 ประโยคหน้าที่ยกมาเป็นรูปปฏิเสธ และตามด้วยการปฏิเสธคล้อยตามกันดีย neither (ไม่ด้วย)

ข้อต่อไป

#9. Janet is my uncle's daughter. She is a ...............

ตอบ 2 ตอบญาติของฉัน คําว่า ญาติ คือ cousin และแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้ of คั่น

ข้อต่อไป

#10. The fuel gage indicates that the .......................

ตอบ 3 ตอบว่าถังน้ํามัน น้ํามันเต็มหรือเปล่าแต่ไม่ใช่วัดอุณหภูมิ (temperature) ความเร็ว (Speed) หรือว่าร้อนหรือไม่

ข้อต่อไป

#11. The important points should be .............. by the instructor.

ตอบ 4 คําที่เติมคือ emphasized หมายถึง เน้นย้ํา ส่วน ignored = เพิกเฉย disregarded ไม่สนใจ neglected = ละเลย เพิกเฉย

ข้อต่อไป

#12. Jane said she did her assignment .............. herself.

ตอบ 4 บุพบาทแสดงแสดงสะท้อนตัวเธอเอง (herself) ข้างหน้าได้คือ by

ข้อต่อไป

#13. Beckham is my favorite footballer. He plays ................

ตอบ 1 ใส่คํากริยาวิเศษณ์ (adv.) ทําหน้าที่ขยายอีกที

ข้อต่อไป

#14. Sebastian has the habit of talking ...............

ตอบ 2 กริยา talk ใช้บุพบท to และพูดกับตัวเองใช้ herself เพศหญิง เพราะ Sebastiaz เป็นชื่อเพศหญิง และคํา self ต้องเขียนติดกันเช่น himself, herself, itself เป็นต้น

ข้อต่อไป

#15. My sister has been to Chiang Mai .............

ตอบ 3 คํากริยาวิเศษณ์ที่เรียงจะใช้ยกคําวิเศษณ์ความถี่มาก่อนคือ sever times (หลายครั้ง) แล้วตามด้วยคําวิเศษณ์ที่บอกเวลาคือ this time

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *