บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 20

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 20

Results

-

#1. I’ve been in Bangkok _____

ข้อต่อไป

#2. I ____ many stories but nobody _____ to read them.

ข้อต่อไป

#3. I __________ that story before.

ข้อต่อไป

#4. I read the newspaper while David __________ ready to leave.

ข้อต่อไป

#5. If I __________ the truth, I would have told you.

ข้อต่อไป

#6. Situation: In the class room or meeting room.
You want to leave the room. You say, “__________”

ข้อต่อไป

#7. Situation: In the bus or BTS sky train.
You are looking for a seat. You say, “__________”

ข้อต่อไป

#8. You want to borrow some money from your frien4. You say, “__________”

ข้อต่อไป

#9. I do not mind __________ for you.

ข้อต่อไป

#10. Let me __________ home with you.

ข้อต่อไป

#11. A: I’m sorry I can’t come to your party.
B: __________

ข้อต่อไป

#12. A: Hello. Can I speak to the manager, please?
B: ___________
A: I’m George Clark, the computer salesperson.

ข้อต่อไป

#13. Situation: At the hotel Receptionist: Hello. Laithong Hotel.
B: _______
Receptionist: Yes, please wait a minute.

ข้อต่อไป

#14. He __________ from the editorship of the school paper.

ข้อต่อไป

#15. If I know his address, I __________

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *