บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 23

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 23

Results

-

#1. A : I’m afraid I’ve broken your glass.
B : .............

ข้อต่อไป

#2. A husband and his wife are on their way home.
Wife : It looks like it’s going to rain heavily before we get home
Husband : ..................

ข้อต่อไป

#3. You ask a telephone operator if she would mind repeating a number, She says: “ ................ “

ข้อต่อไป

#4. A: Good evening ............?
B: Yes, I think I’ll have the steak cooked in red wine.
A: I’m terribly sorry. We’ve run out of steak.

ข้อต่อไป

#5. A : Can we meet next Friday?
B : Let me see. Yes, ...............?

ข้อต่อไป

#6. Situation: A is asking B to the party
A : Can you come to the party tonight?
B : .............. My parents won’t let me.

ข้อต่อไป

#7. A: ............. ?
B: I’ll have fried rice with chicken.

ข้อต่อไป

#8. Your friend has changed her hair style. You compliment her on her appearance by saying : " ............... "

ข้อต่อไป

#9. It is very difficult to totally eradicate corruption in Tahiland.

ข้อต่อไป

#10. Where arriving at the port, the cargo is carefully examined.

ข้อต่อไป

#11. Drivers who break the traffic rules will be ............... for 3,000 baht.

ข้อต่อไป

#12. His ............ to his family is seen easily.

ข้อต่อไป

#13. Don’t buy grapes now! They are much cheaper when ...........

ข้อต่อไป

#14. After tanking drugs for many years, he became an ................... and found it impossible to stop.

ข้อต่อไป

#15. Dr. Boy asked me, “Where were you last night?” Dr. Boy asked me that………………………

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *