บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 25

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 25

Results

-

#1. The battle ship ………. Before the navy army could save it.

ข้อต่อไป

#2. ………. The History professor gave him a bad grade, …….. the Chimistry professor did so.

ข้อต่อไป

#3. it took me only fifteen minutes to get here,............. the heavy traffic.

ข้อต่อไป

#4. Twenty bags of sand ............... wanted here to be block water coming in.

ข้อต่อไป

#5. Mark worked …….. hard that his boss would promote him soon.

ข้อต่อไป

#6. The article is about ............

#7. From the information given in the text, we know that Marie Gilles...............

#8. The owner of the art gallery said that he bought the painting...............

#9. The young woman in the painting was

#10. The passage tells us that the painting is ...............

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *