บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 26

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 26

Results

-

#1. The speaker …..…. the anger of his audience.

ข้อต่อไป

#2. Something that added to make other things more beautiful is a ..........

ข้อต่อไป

#3. Some of the necessities of the life are food, shelter, and clothing.

ข้อต่อไป

#4. She ............ me to send a birthday card to my frien4.

ข้อต่อไป

#5. During the Miss world Content, the contestants put on their national ..........

ข้อต่อไป

#6. The custom of planting trees was ………. long ago.

ข้อต่อไป

#7. You ……………… a letter in an envelope.

ข้อต่อไป

#8. The teacher …………….. him to finish the test before time ran out.

ข้อต่อไป

#9. He became …………….. when he heard of his father’s death.

ข้อต่อไป

#10. It takes patience to ………………. Painful and trying situations.

ข้อต่อไป

#11. There was no news from her husband; ............... she went to hoping.

ข้อต่อไป

#12. A great number of books are variable in the newly established Department store. But .............. Only a few we are interested in.

ข้อต่อไป

#13. She ........... in Phuket last week.

ข้อต่อไป

#14. Please be quiet! The baby ..........

ข้อต่อไป

#15. Mathmatics and Ethics are very ………

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *