บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 29

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 29

Results

-

#1. Countries ………….with each other when each needs what the other one has

ข้อต่อไป

#2. The teacher would not……..any noise in her classroom.

ข้อต่อไป

#3. Before wr got inside we were completely …………by the storm.

ข้อต่อไป

#4. The cheers of the crowd …………the team to victory.

ข้อต่อไป

#5. A champion boxer has to ……………….or give up his title when he gets beaten

ข้อต่อไป

#6. The king was forced to abdicate his……………

ข้อต่อไป

#7. you win the……………

ข้อต่อไป

#8. we became tired of ........... to his complaints

ข้อต่อไป

#9. Bangkok is one of the most .......... cities in the world.

ข้อต่อไป

#10. After taking drugs for many years he became an .......... and found it impossible to stop.

ข้อต่อไป

#11. They .......... to school every morning when they ........... young.

ข้อต่อไป

#12. “What will happen tonight ?
“All the people .......... stay home tonight

ข้อต่อไป

#13. The teacher hoped the principal would grant permission for a class trip to the museum.

ข้อต่อไป

#14. I………….in Physics.

ข้อต่อไป

#15. Star Wars is the……………………movie in 20 Century.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *