บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Results

-

#1. My mom feels ____.

ข้อต่อไป

#2. Nane Kam spent the end of his life _____. adetexar. at Lo1.

ข้อต่อไป

#3. Tony is ____ tall ____ than me.

ข้อต่อไป

#4. Tommy works ____ of all the students is our class.

ข้อต่อไป

#5. ____are biographies.

ข้อต่อไป

#6. Give me that magazine, _____ ?

ข้อต่อไป

#7. By the end of this year, all the students _____ their lessons.

ข้อต่อไป

#8. A : This problem is very easy. Anyone can solve it.
B : I can't. It's too____.

ข้อต่อไป

#9. A : Have you finish you work?
B : No , I haven't and _____.

ข้อต่อไป

#10. My friend was reading when I knocked at the door. When he heard me, he stopped _____.

ข้อต่อไป

#11. Mr. Henry already has three cars and now he has bought _____.

ข้อต่อไป

#12. Our teacher told us to write _____ in an exercise book.

ข้อต่อไป

#13. I didn't see Mr.black at the clun. If he had been there. I ____ him.

ข้อต่อไป

#14. He always _____ at six o'clock in the morning.

ข้อต่อไป

#15. Student A : ad Our school is very dirty _____.
Student B: I think so.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *