บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 30

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 30

Results

-

#1. Which is correct ?

ข้อต่อไป

#2. Nane kam owns a (n)...................

ข้อต่อไป

#3. MS. Pimmy is more beautiful………MS Maneerat.

ข้อต่อไป

#4. The man with dark glasses is a ..........

ข้อต่อไป

#5. You’d better stay at home if you don’t Pay attention to your subJects .........?

ข้อต่อไป

#6. I have heard a lot about the new mayor, but I ...........?

ข้อต่อไป

#7. She used to be our teacher, .........?

ข้อต่อไป

#8. A: How does he like his new job ?
B: He seems .......... with it.

ข้อต่อไป

#9. You must pay it today . I can’t allow you .........?

ข้อต่อไป

#10. I don’t think the children have gone to bed ..........?

ข้อต่อไป

#11. Old stories tell about the…………………..of famous heroes.

ข้อต่อไป

#12. My roommate doesn’t like European food ...........

ข้อต่อไป

#13. Jack and Jim did not understand her ......... of them is very bright.

ข้อต่อไป

#14. When Chuwit ........... Young,he ........... to school.

ข้อต่อไป

#15. Tony:Thany you for having me in your party. I’m getting a train at six o’clock………………..
Jane:It’s nice to have you today. Goodbye!

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *