บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 32

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 32

Results

-

#1. It would be ………… to wear your best clothes to a party and your jeans to a picnid.

ข้อต่อไป

#2. A loud noise may cause a ………….. person to jump in his chair.

ข้อต่อไป

#3. As we climbed up the hill, the beauty of the ……………… became apparenr.

ข้อต่อไป

#4. What is the meaning of ‘D.K.’

ข้อต่อไป

#5. Our ………….. is much concerned about the growth of the younger generation.

ข้อต่อไป

#6. The official ending a marriage is ..........

ข้อต่อไป

#7. He wanted more and more money; he was .........

ข้อต่อไป

#8. Whitney Houston .......... all her holiday doing jobs around the house.

ข้อต่อไป

#9. I would like to order ......... soup.

ข้อต่อไป

#10. A small dish for tobacco ash is a .........

ข้อต่อไป

#11. They ........ in Bangkok ......... they were young.

ข้อต่อไป

#12. All of us remained …………. And became ………….. when we heard his bad news.

ข้อต่อไป

#13. The supervisor said no one was qualified for the job,...........?

ข้อต่อไป

#14. I ......... go anywhere this weekend.

ข้อต่อไป

#15. A : I wish you wouldn’t go now.
B : I don’t want to leave, but I .......

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *