บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 33

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 33

Results

-

#1. Linda has never got a good grade in physics and ..........

ข้อต่อไป

#2. If I .......... your advice, I would have passed the exam.

ข้อต่อไป

#3. Mark and Lily studied in this school. Compared to the others, they are the ......... students.

ข้อต่อไป

#4. I live ........ a flat ........ the second floor ........ the Fifth Road.

ข้อต่อไป

#5. Some people eat so that they may live; ......... seem to live on order that they may eat.

ข้อต่อไป

#6. It is……… rainy in this month so tourists ………. Come toThailand.

ข้อต่อไป

#7. All students, you walk most ……………

ข้อต่อไป

#8. Which is correct?

ข้อต่อไป

#9. Her story was so ……………

ข้อต่อไป

#10. Ms. Pim has just bought …………….

ข้อต่อไป

#11. I plan to tour Europe next year. By April 1978, I ........... u enough money for the trip.

ข้อต่อไป

#12. She is very ......... in this show. The show is ...........

ข้อต่อไป

#13. They have .......... friends.

ข้อต่อไป

#14. Neither of those pictures ......... green color.

ข้อต่อไป

#15. She ......... in this school .......... two years.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *