บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 34

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 34

Results

-

#1. Your friend has a headache. You say,”…………………..”

ข้อต่อไป

#2. Yesterday you and your brother were in the auditorium Dr. Anan made a speech about Thailand problems Your brother wants to know what you think about Dr. Anan’s speech.
What would you reply?

ข้อต่อไป

#3. She saw a recipe for cherry cake.

ข้อต่อไป

#4. Andy: You got a ticket yesterday, didn’t you?
Tom: That’s right. I drove through the one way street. It was the wrong way.
What happened to Tom ?

ข้อต่อไป

#5. A : The weather is so col4.
B : …….
A : Oh, that’s good ide1.

ข้อต่อไป

#6. At the shoes shop

#7. At the shoes shop

ข้อต่อไป

#8. The word ‘comfortably’ can be replaced by ………………

#9. Which one is not true according to the passage ?

#10. What is the main purpose of this conversation ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *