บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 35

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 35

Results

-

#1. Sirens always ........ me.

ข้อต่อไป

#2. After you shave your .......... you look so young.

ข้อต่อไป

#3. He sprained his ........... when he fell down the stairs.

ข้อต่อไป

#4. Joe was feeling ........... after failing his driving test.

ข้อต่อไป

#5. The heart ......... like a pump. It pushes blood to all part of the body.

ข้อต่อไป

#6. I ......... the dish I had broken.

ข้อต่อไป

#7. Darkness .......... the forest.

ข้อต่อไป

#8. He was .......... by his bomboing laughter.

ข้อต่อไป

#9. The soup didn't have much flavor: it was too ..........

ข้อต่อไป

#10. I can't ........ the long separation from my father.

ข้อต่อไป

#11. The Niles River is ......... longest of all rivers in Middle East.

ข้อต่อไป

#12. Neither of the girls ......... accepted his invitation to his birthday party.

ข้อต่อไป

#13. Tom ........ at 8 o'clock yesterday.

ข้อต่อไป

#14. Suthep ......... dinner already.

ข้อต่อไป

#15. Look, the car ..........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *