บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 36

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 36

Results

-

#1. We .......... at the result of Super Bowl game.

ข้อต่อไป

#2. He con me on ............ good grade for exam.

ข้อต่อไป

#3. Mr. Pasan always comes ......... to our party.

ข้อต่อไป

#4. Your flowers smell .........

ข้อต่อไป

#5. My room is ......

ข้อต่อไป

#6. A: Why did you send me two cards ?
B : I forgot one already.

ข้อต่อไป

#7. None of us know his name, .........?

ข้อต่อไป

#8. The car that ......... by that mechanic is mine.

ข้อต่อไป

#9. Christ : Jane, Are you coming with me to the football game!
Jane: I won't go unless you ......... up tomorrow.

ข้อต่อไป

#10. One of Grandfather's ......... when he was a boy, was to chop wood for the stove.

ข้อต่อไป

#11. People in the south found the recent floods ..........

ข้อต่อไป

#12. Few people live to be one hundred and ........ still live to be one hundred and ten.

ข้อต่อไป

#13. Most of the examinees expect the entrance examination not to be .......... hard ........ be done successfully.

ข้อต่อไป

#14. The director had interviewed the two applicants for a scholarship and ......... of them was qualifie4.

ข้อต่อไป

#15. 'The story he told us is a most terrifying one.' By this we mean that when the story was told ...........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *