บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 37

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 37

Results

-

#1. Two friends meet after school.
Steve: I'm going to the movies
Jobs : ......... Steve: Thank you.

ข้อต่อไป

#2. Your friend is going to study in US1. You come to see him at the airport. You say. “...........”

ข้อต่อไป

#3. A: Welcome back from England! .......... ?
B: Very cold
A: Too bad! It's been very warm here.
Where is the conversation taking place?

ข้อต่อไป

#4. In the classroom

#5. In the classroom

ข้อต่อไป

#6. You: I have never been here.
Your friend: Oh, this place is great. What do you like?
You: Well, what would you recommend?
Your friend: You should try spicy soup with prawn. You will love it.
what does this situation take place?

ข้อต่อไป

#7. You've found the following advertisement in a newspaper. You want to have more information about the price of it. What would you say on the telephone?

ข้อต่อไป

#8. Why was this letter written ?

#9. Who could possibly be the writer of this article?

ข้อต่อไป

#10. What kind of Mulberry school that indicated in the letter ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *