บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

Results

-

#1. Whenever the old woman hears a sad story,she_________

ข้อต่อไป

#2. I know the he ________ in the library at this moment.

ข้อต่อไป

#3. “Did Mary come here and visit?”
“She _______ twice since March 1974”

ข้อต่อไป

#4. A : I’ll pick you up at the airport tonight.
B : _______

ข้อต่อไป

#5. A : It’s warm in here. Do you mind if I open the window?
B : __________

ข้อต่อไป

#6. You want to borrow your friend\s dictionary. You ask, “_________”

ข้อต่อไป

#7. We hunted for the pirate’s buried _________

ข้อต่อไป

#8. He_____great treasures.

ข้อต่อไป

#9. An encyclopedia has a _________of information

ข้อต่อไป

#10. According to Yingluck’s speech, the OIL price will be increased

ข้อต่อไป

#11. You should hand in your exercise now.It _____ an hour ago.

ข้อต่อไป

#12. One should take care of ______ if _______ can.

ข้อต่อไป

#13. Nowadays, the police ______ very strict because the traffic in Bangkok ____ complicate4.

ข้อต่อไป

#14. Anyone who does not do _______ work carefully will be in trouble.

ข้อต่อไป

#15. I stop ____ cigarette.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *