บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Results

-

#1. I stop everything ………… golf tomorrow.

ข้อต่อไป

#2. They ______breakfast at seven o’clock.

ข้อต่อไป

#3. A: I would like some toast, please.
B: _____

ข้อต่อไป

#4. If you want to GAIN more money, you should work more and more.

ข้อต่อไป

#5. Last night, I saw a car SMASH in fornt of my home.

ข้อต่อไป

#6. It is IMPOETANT that you should listen to he lecture wisely.

ข้อต่อไป

#7. Stephen Gerrade is the best soccer player …… I admire the most.

ข้อต่อไป

#8. Obama is the man ……….. American people feel like will be next president of USA.

ข้อต่อไป

#9. A: Did you hear that the Pope is coming to town?
B: …………

ข้อต่อไป

#10. A:……..?
B: Oh, Rick and I do way back. We studied nursing together.

ข้อต่อไป

#11. A: How do you find Rebacca?
B: I’m not used _____ novels.

ข้อต่อไป

#12. You made me ………. everyday.

ข้อต่อไป

#13. This book is too difficult …………..

ข้อต่อไป

#14. ………. is my favorite hobby.

ข้อต่อไป

#15. ……. is good for your health.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *