บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

Results

-

#1. A desert is a ………. Region.

ข้อต่อไป

#2. There’s a girl in my class who ……………. . constantly about her new clothes.

ข้อต่อไป

#3. The policeman showed great …………… in the face of danger.

ข้อต่อไป

#4. Did you ........... about his feeling?

ข้อต่อไป

#5. I .......... to America once.

ข้อต่อไป

#6. I .............. to Terminal 21 with my couple last night.

ข้อต่อไป

#7. I …………. Like rice and curry, please.

ข้อต่อไป

#8. You …………. go home at 9.00 this morning .

ข้อต่อไป

#9. . . . . . . . . . . . . . is good for your health.

ข้อต่อไป

#10. The best project is ………. . a condominium.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *