บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 10

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 10

Results

-

#1. ผลรวมของเลขจำนวนเต็ม 7 ตัว เรียงกันมีค่า 1365 อยากทราบว่า จำนวนที่มากที่สุดคือ

ข้อต่อไป

#2. ระหว่าง 10 – 300 มีจำนวนเต็มกี่จำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว

ข้อต่อไป

#3. จงหาค่า A + B

ข้อต่อไป

#4. เลข 4 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 162 จงหาเลขจำนวนที่ 3

ข้อต่อไป

#5. ถ้า X/2 + 8 = 18 จงหาค่า X

ข้อต่อไป

#6. ถ้า A : B = 2 : 5 , A : C = 4 : 7 , A : D = 3 : 7 แล้วค่าต่ำที่สุดของ A + B + C + D คือ

ข้อต่อไป

#7. ถ้า s + t = 12 และ 1/s + 1/t = 24 แล้ว st มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. 2500, 625, 250, 175, 160, .........

ข้อต่อไป

#9. จงหาค่าของ 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + … + 1/90 = ?

ข้อต่อไป

#10. จำนวน 2 จำนวนรวมกันเท่ากับ 56 ผลต่างเท่ากับ 22 จำนวนที่มีค่าน้อยคือข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ถ้า a = 4 , b = 6 , abc = 48 และ ad + bc = 40 อยากทราบว่า d มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#12. สุรีต้องการติดตั้งเสาไฟรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 27 เมตร 50 เซนติเมตร และยาว 35 เมตร โดยที่เสาไฟฟ้าทุกต้นจะต้องมีระยะห่างกันมากที่สุดและเท่าๆ กัน จำนวนเสาไฟที่ใช้ทั้งหมดกี่ต้น

ข้อต่อไป

#13. ถ้า 479, A84 หารด้วย 9 ลงตัวแล้ว A คือ

ข้อต่อไป

#14. กำหนดให้ A = { 1 , 2 , { 3 , 4 } , { 5 } . 6 } แล้วเซต A มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว

ข้อต่อไป

#15. x มีค่าเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *