บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 17

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 17

Results

-

#1. ข้อสรุปที่ 1 B>D
ข้อสรุปที่ 2 G < I

#2. ข้อสรุปที่ 1 A>C
ข้อสรุปที่ 2 D ≥ H

#3. ข้อสรุปที่ 1 H < I
ข้อสรุปที่ 2 D < C

#4. ข้อสรุปที่ 1 F > D
ข้อสรุปที่ 2 C > A

ข้อต่อไป

#5. จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลําดับที่ 4

ข้อต่อไป

#6. จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลําดับที่ 2

ข้อต่อไป

#7. จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลําดับที่ 1

ข้อต่อไป

#8. จากตัวเลือก ข้อใดอยู่ในลําดับที่ 3

ข้อต่อไป

#9. จงเรียงลําดับให้ถูกต้อง
1. เมื่อมีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในโลก
2. อาเซียนจึงต้องหันมาขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกระหว่างกันมากขึ้น
3. อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
4. ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่งเสริมสันติภาพ

ข้อต่อไป

#10. จงเรียงลําดับให้ถูกต้อง
1. ไม่น้อยเกินไป
2. โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
3. ไม่มากเกินไป
4. ความพอประมาณ คือความพอดี

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *