บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1

Results

-

#1. ใครมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตำบลนั้น

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดคือหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นอักษรย่อของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ข้อต่อไป

#4. บุคคลวิกลจริต จะสามารถทำการสมรสกันได้หรือไม่

ข้อต่อไป

#5. ในข้อใด ที่ให้มีบุคคลในหมูบานหนึ่งมีหน้าที่เสนอข้อแนะนำ ให้คำปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการที่จะปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

ข้อต่อไป

#6. ไม่ล้มลุก หรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลไม้ได้คราวหนึ่ง หรือหลายคราวต่อปีเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือไม่

ข้อต่อไป

#7. การสิ้นสุดสภาพบุคคลธรรมดา ได้แก่

ข้อต่อไป

#8. ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่เท่าไร

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง

ข้อต่อไป

#10. การประกาศกฎหมายราชกิจนานุเบกษามีผลต่อประชาชนอย่างไร

ข้อต่อไป

#11. ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านชั่วคราวเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#12. นิติกรรมข้อใดที่ผู้เยาว์ทำได้เอง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน

ข้อต่อไป

#14. การจัดตั้งกระทรวงต้องตราเป็นกฎหมายใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการอำเภอในการที่เกี่ยวด้วยความอาญา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *