บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 10

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 10

Results

-

#1. ส่วนราชการที่จัดระเบียบบริหารราชการแบบกระจายศูนย์รวมอํานาจปกครอง หรือหลักการแบ่งอํานาจปกครอง คือคําตอบตามข้อใด

เฉลย ก. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็นจังหวัดและอําเภอเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการรวมอํานาจ (แบบกระจายศูนย์รวมอํานาจปกครองหรือแบบแบ่งอํานาจปกครอง) ส่วนการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยจัดระเบียบบริหารราชการในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

เฉลย ค. ลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยการฉกฉวยเอาซึ่งหน้า – จุดเด่นของการวิ่งราว ในทางกฎหมาย คือ “การลักทรัพย์” โดยการฉกฉวยเอา “ต่อหน้า” ข้อ ค. จึงถูกต้องที่สุด – ข้อ ง. ผิด เพราะการ “ชิงทรัพย์” ต้องมีการ“ใช้กําลังประทุษร้าย” หรือ “ขู่ว่าจะทําร้าย” ด้วย

ข้อต่อไป

#3. อายุความในคดีอาญาที่ยอมความได้เป็นไปตามข้อใด

เฉลย ค. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ภายใต้บังคับ มาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทําความผิดเป็นอันขาดอายุความ

ข้อต่อไป

#4. นางสาวโสภิสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ แต่สอบตกสัมภาษณ์เนื่องจากน้ําหนักเกินกว่ากฎที่ คณะที่สอบเข้าได้ระบุไว้ ถ้าท่านเป็นนางสาวโสภี ท่านจะร้องขอความเป็นธรรมเพื่อยกเลิกกฎดังกล่าวจากสถาบันใด

เฉลย ก. การเรียกร้องความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ไม่ชอบธรรมทางกฎหมายฟ้องร้องกันได้ที่ “ศาลปกครอง” ข้อ ก. จึงถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผลของพินัยกรรที่ทําโดยผู้เยาว์

เฉลย ค. เพราะตามกฎหมายผู้เยาว์ทําพินัยกรรมได้เมื่ออายุ 15 ปี โดยไม่ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมเห็นชอบด้วย ดังนั้นข้อ ก. ข. และ ง. จึงผิด แต่ถ้าอายุต่ํากว่า 15 ปี ทําพินัยกรรม ทางกฎหมายถือว่าเป็น “โมฆะกรรม” คือทําไม่ได้ ข้อ ค. จึงถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด และต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อยเท่าใด

เฉลย ข. กฎหมายกําหนดเอาไว้

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล

เฉลย ข. ราชอาณาจักรไทยถือว่ารัฐไทยไม่เป็นนิติบุคคล

ข้อต่อไป

#8. ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย หากเจ้าของไม่มาอ้างเพื่อรับเอาไปทรัพย์นั้นคืนภายในระยะเวลาเท่าใด ทรัพย์ ชิ้นนั้นจะตกเป็นของผู้เก็บได้

เฉลย ก. กฎหมายกําหนดไว้

ข้อต่อไป

#9. ระยะเวลาในการครอบครองปรปักษ์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีระยะเวลากี่ปี

เฉลย ข. ระยะเวลาในการครอบครองปรปักษ์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีระยะเวลา 10 ปี แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์มีระยะเวลาครอบครองปรปักษ์ 5 ปีเท่านั้น

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง

เฉลย ข. มาตรา 18 โทษสําหรับลงแก่ผู้กระทําความผิดมีดังนี้ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ รับทรัพย์

ข้อต่อไป

#11. ในกรณีมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองตั้งแต่กี่กรัมขึ้นไปกฎหมายถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย

เฉลย ข. 20 กรัมขึ้นไป กฎหมายถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย แต่ทั้งนี้มิได้หมาย ความว่าถ้ามีเฮโรอีนไว้ในครอบครองไม่ถึง 20 กรัม จะตั้งข้อหาว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายไม่ได้ ถ้ามีพยานหลักฐานอื่นที่แน่นอน ก็สามารถที่จะตั้งข้อหาได้ โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต โทษต่ําสุดจําคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 500,000 บาท

ข้อต่อไป

#12. ลักษณะสําคัญที่ทําให้เกิดผลต่อร่างกายของคนติดยาเสพติดเป็นไปตามข้อใด

เฉลย ง. ยาเสพติดให้โทษคือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่เมื่อเสพรับเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการรับประทาน ดม ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วจะทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ในลักษณะสําคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดเสพขึ้นเป็นลําดับๆ มีอาการถอนยา (ลงแดง) เมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลาสุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมลง และหมายความรวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้เป็นยาเสพติดให้โทษและรวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วยแต่ไม่หมายรวมถึงยาสามัญประจําบ้านบางตํารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่

ข้อต่อไป

#13. ยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

เฉลย ก. ยาเสพติดให้โทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน, ยาบ้า (แอมเฟตามีน) เอ็มดีเอ็มเอ (ยาอี)
ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอื่น โคเคอื่น ฝุ่น ยาฝิ่น มูลฝืน
ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษทั่วไปที่มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้ตามกฎหมาย เช่น ยาแก้ไอผสมโคเคอื่น
ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 เช่น อาเซอิด แอนไฮไดรด์อาเซติดคลอไรด์
ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่ 1 ถึง ประเภทที่ 4 เช่นกัญชา, กระท่อม พันธุ์ฝิ่น พืช เห็ดขี้ควาย

ข้อต่อไป

#14. ดามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 “เด็ก" คือบุคคลที่มีอายุเป็นไปตามข้อใด

เฉลย ข. “เด็ก” หมายความว่าบุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ( แต่เดิม “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ ) และ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (เดิม “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปี
บริบูรณ์ ) โดยอายุของเด็กหรือเยาวชนที่ได้กระทําผิดนั้น ให้ถือว่าวันที่การกระทําความผิดได้เกิดขึ้น

ข้อต่อไป

#15. ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เมื่อจับกุมเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดอาญาได้แล้วพนักงานสอบสวนจะต้องรีบนําตัว เด็กและเยาวชนส่งไปศาลเพื่อทําการตรวจสอบการจับกุมทันทีภายในเวลาที่ชั่วโมง

เฉลย ก. 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน แต่ก็มีข้อยกเว้น คือพนักงานสอบสวนอาจมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กหรือเยาวชนอยู่ด้วยไปปกครองดูแลแทนก่อนแล้วสั่งให้บุคคลนั้น นําตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลภายใน 24
ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนภายหลังถูกจับ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *