บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 11

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 11

Results

-

#1. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คนที่ 29 ของประเทศไทยคือใคร (มาจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)

ข้อต่อไป

#2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน คือใคร

ข้อต่อไป

#3. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร

ข้อต่อไป

#4. ชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปี จะต้องไปแสดงตนที่อําเภอตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร เพื่ออะไร

ข้อต่อไป

#5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ประชาชนรู้กฎหมาย คือ ข้อใด

ข้อต่อไป

#6. กฎเกณฑ์ที่สังคมหรือรัฐสร้างขึ้น โดยกําหนดสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนวิธีการบังคับให้มีการเคารพสิทธิและหน้าที่นั้น เป็นความหมายของเรื่องอะไร.

ข้อต่อไป

#7. นายดําไม่ยอมไปแจ้งเกิดบุตรของตนเพราะโกรธกรรยา นายดําจะมีความผิดอะไรหรือไม่

ข้อต่อไป

#8. สถาบันการศึกษามีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้กฎหมายในด้านใดบ้าง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส

ข้อต่อไป

#10. อายุผู้รับบุตรบุญธรรมกับผู้ที่จะมาเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องห่างกันกี่ปี

ข้อต่อไป

#11. อสังหาริมทรัพย์คืออะไร

ข้อต่อไป

#12. ส่วนสําคัญที่สุดในหลักฐานการกู้ยืมเงินคือข้อใด

ข้อต่อไป

#13. กฎหมายในข้อใดที่ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยตรง

ข้อต่อไป

#14. การรับราชการทหารเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคน ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. กฎหรือข้อบังคับที่ใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมที่รับเป็นผู้ตราขึ้น ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ ข้อความนี้หมายถึงอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *