ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 13

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 13

Results

-

#1. ข้อใดแสดงว่ากฎหมายแตกต่างจากศีลธรรมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. การแบ่งประเภทกฎหมายตามหน้าที่ของกฎหมายคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ความผิดอันยอมความได้หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นกฎหมายเอกชนทั้งหมด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นกฎหมายมหาชนทั้งหมด

ข้อต่อไป

#6. การจําแนกประเภทของกฎหมายตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีเป็นเกณฑ์การพิจารณาจําแนกได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย

ข้อต่อไป

#7. กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติของมนุษย์ประกอบด้วย

ข้อต่อไป

#8. กฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนคือกฎหมายใด

ข้อต่อไป

#9. กฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชน คือ

ข้อต่อไป

#10. กฎหมายที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐในฐานะที่รัฐเป็นบุคคลหน่วยหนึ่งคือกฎหมายอะไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นการจําแนกกฎหมายตามชื่อของกฎหมาย

ข้อต่อไป

#12. นายชาติ ต้องการค้าขายกับ นายโตชิบา คนญี่ปุ่น ต่างฝ่ายต่างต้องการใช้กฎหมายภายในของประเทศตนบังคับ กับสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างกัน กรณีนี้จะต้องใช้กฎหมายประเภทใดบังคัน

ข้อต่อไป

#13. นายราเกซ คนอินเดีย ถูกจับคดีค้าโสเภณีข้ามชาติในอังกฤษหลังจากทางการอังกฤษดําเนินคดีเสร็จแล้วทางการ ไทยต้องการตัวมาดําเนินคดีข้อหาฉ้อโกงธนาคาร จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเรียงลําดับศักดิ์กฎหมายจากต่ําไปสูงถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. มีเครื่องมือกําหนดมาตรฐานภาวะด้านต่าง ๆ ของสังคม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สินของสมาชิกในสังคมที่แน่นอนชัดเจนและมีสภาพบังคับเป็นการทั่วไปเครื่องมือดังกล่าวคือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *