บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 14

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 14

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย

ข้อต่อไป

#2. กฎหมายคือกฎแห่งความประพฤติที่มีสภาพบังคับ ข้อใดคือที่มาแห่งกฎหมายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดคือบ่อเกิดแห่งกฎหมาย

ข้อต่อไป

#4. แนวความคิดที่ว่า กฎหมายย่อมเป็นสัจธรรม มีสาระอย่างเดียวกันในทุกพื้นที่และทุกเวลา เป็นของนักปราชญ์กฎหมายสํานักใด

ข้อต่อไป

#5. การกระทําข้อใดต่อไปนี้ผิดศีลธรรม แต่ไม่ผิดกฎหมาย

ข้อต่อไป

#6. การกระทําตามข้อใดต่อไปนี้จะทําให้เกิดกฎหมายขึ้นมาได้

ข้อต่อไป

#7. ระบบกฎหมายในปัจจุบันที่สําคัญมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือกฎหมายจารีตประเพณี และระบบชีวิลลอว์ หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายประเภทใด

ข้อต่อไป

#8. องค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยคือ

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. บุคคลตามข้อใดไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายโดยตรงทั้งหมด

ข้อต่อไป

#11. “อนุญาโตตุลาการ" คือใคร

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดเรียงลําดับศักดิ์กฎหมายจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. กฎหมายใดต่อไปนี้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนในฐานะที่รัฐมีอํานาจเหนือกว่า

ข้อต่อไป

#14. ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย หมายความว่า

ข้อต่อไป

#15. ประเทศไทยนํากฎหมายศาสนามาใช้ในจังหวัดใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *