บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 15

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 15

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ระบบการพิจารณาในศาลยุติธรรมของไทยเป็นระบบใด

ข้อต่อไป

#3. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาประกอบด้วย

ข้อต่อไป

#4. “สิทธิ" ตามกฎหมาย คือ

ข้อต่อไป

#5. หนังสือราชการซึ่งลงพิมพ์ตัวบทกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้เรียกว่า

ข้อต่อไป

#6. กรณีไม่มีกฎหมายหรือไม่สามารถหากฎหมายมาปรับแก่ข้อเท็จจริงได้เรียกว่า

ข้อต่อไป

#7. การที่แพทย์ผ่าตัดคนไข้ หรือการชกมวย มีผลให้คนตายแต่ไม่มีโทษ ทั้งนี้เพราะใช้หลักกฎหมายตามข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ระบบศาลของไทยในปัจจุบันเป็นระบบศาลคู่ ประกอบด้วยศาลอะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นศาลในสังกัดศาลยุติธรรม

ข้อต่อไป

#10. การกระทําตามข้อใดอาจถูกฟ้องต่อศาลปกครอง

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อต่อไป

#12. พระธรรมนูญศาลยุติธรรมเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการวางระเบียบราชการ และการพิจารณา พิพากษาคดีของศาลใด

ข้อต่อไป

#13. ระบบการพิจารณาในศาลปกครองเป็นระบบ

ข้อต่อไป

#14. ความผิดอาญาประเภทใดที่เป็นความผิดยอมความได้

ข้อต่อไป

#15. ขั้นตอนแรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเริ่มที่บุคคลใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *