บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 16

Results

-

#1. ศาลแขวงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจําคุกขั้นสูงไม่เกิน

ข้อต่อไป

#2. การกระทําที่เป็นโมฆียะจะมีผล คือ

ข้อต่อไป

#3. หลักการตีความกฎหมายทางอาญา เป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ใช่ สภาพบังคับทางแพ่ง

ข้อต่อไป

#5. การตีความกฎหมายอาญา ถ้ากรณีถ้อยคําของตัวบทเป็นที่สงสัย ศาลจะต้องทําอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. การกระทําของเด็กอายุเท่าใดที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด แต่จะลงโทษอาญาแก่เด็กนั้นไม่ได้ให้ใช้วิธีการสําหรับเด็กแทน

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด ถูกต้อง เกี่ยวกับจารีตประเพณี

ข้อต่อไป

#8. ข้อใด มิใช่ เอกสารราชการ

ข้อต่อไป

#9. คําว่า " เอกสาร " หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็น "สาธารณสถาน"

ข้อต่อไป

#11. ข้อใด มิใช่ เหตุส่วนตัว

ข้อต่อไป

#12. กฎหมายในข้อใดต่อไปนี้มีลําดับขั้นของกฎหมายสูงที่สุด

ข้อต่อไป

#13. ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุก กว่า 1 เดือน ถึง 1 ปี มีอายุความเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดําเนินการบังคับคดีให้เป็นตาม คําพิพากษา ได้แก่

ข้อต่อไป

#15. ข้อใด ไม่อยู่ในความหมายของคําว่า " คุมขัง "

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *