บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 18

Results

-

#1. รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 (แก้ไขครั้งหลังสุด) กําหนดให้สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน

ข้อต่อไป

#2. คนไร้ความสามารถทํานิติกรรมข้อใดได้ หากผู้อนุบาลยินยอม

ข้อต่อไป

#3. การทํานิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถ

ข้อต่อไป

#4. ผู้ที่ไม่อาจร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเพิกถอนคําสั่งการเป็นบุคคลสาบสูญ ได้แก่

ข้อต่อไป

#5. นิติกรรมที่เป็นโมฆียะจะมีผลตามข้อใด

ข้อต่อไป

#6. นิติบุคคลมีสิทธิ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมิใช่นิติเหตุ

ข้อต่อไป

#8. ผลของการเป็นคนไร้ความสามารถ

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมิใช่นิติกรรม

ข้อต่อไป

#10. ผู้ปกครองของผู้เยาว์มีได้ในกรณีใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดทําให้สิทธิระงับ

ข้อต่อไป

#12. บุคคลบรรลุนิติภาวะ เมื่อ

ข้อต่อไป

#13. ความผิดในทางเทคนิค หมายถึง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษามีผลต่อประชาชนอย่างไร

ข้อต่อไป

#16. ข้อใดเป็นไม่ใช่กฎหมายตามเนื้อความ

ข้อต่อไป

#17. นายดําไม่รู้ว่าเกิดเมื่อใด ทราบแต่เกิดปี พ.ศ. 2520 ดังนี้ตามกฎหมายถือว่านายดําเกิดเมื่อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *