ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2

Results

-

#1. กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาบริหารราชการแผ่นดินแบบใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวถึงการบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ประเทศใดปกครองระบอบประชาธิปไตยประเทศแรกของโลก

ข้อต่อไป

#4. กฎหมายใดมีศักดิ์สูงกว่าพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อถูกต้องเกี่ยวกับการตาย

ข้อต่อไป

#7. นายซันอายุ 40 ปี ผู้รับบุตรบุญธรรมได้จดทะเขียนกับนางสาวทองกวาวอายุ 25 ปี บุตรบุญธรรมของตน เช่นนี้การสมรสนั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. โทษทางอาญามีกี่สถาน

ข้อต่อไป

#9. นายยมราชจ้างมือปืนไปยิงนายเอกให้ตายมือปืนรับเงินแล้วแต่กลับไปวางยา พิษให้นายเอกกินและถึงแก่ความตาย ดังนี้นายยมราช

ข้อต่อไป

#10. กฎหมายใดมีความสำคัญสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งกฎหมายอื่นจะ บัญญัติขัดหรือแย้งไม่ได้

ข้อต่อไป

#11. พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวิธีใด

ข้อต่อไป

#12. พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนใดเป็นแห่งแรก

ข้อต่อไป

#13. ธรรมข้อใด คือธรรมค้ำจุนโลก

ข้อต่อไป

#14. คุณธรรมข้อใด เป็นไปเพื่อสันติภาพ

ข้อต่อไป

#15. "เมาแล้วขับ ถูกจับ ปรับแน่" โครงการนี้ต้องการรณรงค์ให้คนขับรถมีสติ ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติในหลักธรรมข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.