บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ทำสัญญารับจ้างค้ายาเสพติด ผลของสัญญาเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงใด

ข้อต่อไป

#4. การเปลี่ยนชื่อกระทรวงต้องตราเป็นกฎหมายใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดคือผู้หย่อนความสามารถ

ข้อต่อไป

#6. ตามหลักธรรมของทิศที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะของบุคคลต่อไปนี้ ข้อคือแนวทางการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

ข้อต่อไป

#7. การรณรงค์ "เมาไม่ขับ" เป็นการสนับสนุนให้คนมีธรรมะข้อใด

ข้อต่อไป

#8. อะไรคือความหมายของศีลที่ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#9. "ศีลธรรมไม่กลับมา โลกจะวินาศ" แสดงให้เห็นว่าสังคมโลกขาดธรรมะข้อใด

ข้อต่อไป

#10. อโทสะ ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ผู้เบียดเบียนสัตว์จะได้รับผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. การรวบรวม เรียบเรียง พระธรรมวินัยให้เข้าเป็นหมวดหมู่ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#13. "สันโดษไม่สกัดกั้นความเพียร ความอุตสาหะ ไม่ขวางกั้นความใฝ่รู้" จากข้อความดังกล่าว สันโดษช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้านใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#14. คำนิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด

ข้อต่อไป

#15. ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งแก้ปัญหาด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *