บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 7

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 7

Results

-

#1. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ถ้าผู้ขอมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครต้องยื่นขอต่อบุคคลใด

เฉลย ค. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนต้องขอต่อนายทะเบียนท้องที่ กล่าวคือ ถ้าผู้ขอมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นขอต่อหัวหน้ากองทะเบียนกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กรมตํารวจ(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

ข้อต่อไป

#2. สิ่งใดถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ

เฉลย ค. “ที่ราชพัสดุ” คือ อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนี้
1. ที่รกร้างว่างเปล่า
2. ที่ชายตลิ่ง รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล

ข้อต่อไป

#3. ใบ ภบท. 5 หรือใบภาษีบํารุงท้องที่ 5 คือเอกสารอะไร

เฉลย ง. ใบ ภบท. 5 หมายถึง แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที่ไม่ใช่หนังสือรับรองแสดงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน)

ข้อต่อไป

#4. ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอซึ่งเป็นภูมิลําเนาทหารของตนเมื่อมีอายุครบกี่ปี

เฉลย ข. ชายสัญชาติไทยซึ่งมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ในปีใดต้องไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอซึ่งเป็นภูมิลําเนาทหารของตน

ข้อต่อไป

#5. ในปัจจุบันศาลปกครองแบ่งออกเป็นที่ชั้น

เฉลย ก. ศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ (1) ศาลปกครองสูงสุด (2) ศาลปกครองชั้นต้น

ข้อต่อไป

#6. บุคคลสัญชาติไทยจะต้องยื่นคําขอทําบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อมีอายุครบ

เฉลย ข. บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชน

ข้อต่อไป

#7. เมื่อมีคนตายในบ้านให้ผู้เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ที่พบเห็นแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีการตายภายใน

เฉลย ค. ในกรณีที่เป็นการตายนอกบ้าน ให้ผู้พบเห็นแจ้งต่อนายทะเบียนหรือตํารวจก็ได้ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พบศพหรือเวลาที่ตาย

ข้อต่อไป

#8. กฎหมาย 12 โต๊ะเกิดขึ้นในสมัยใด

เฉลย ง. กฎหมาย 12 โต๊ะ เป็นจารีตประเพณีที่รวบรวมเป็นหมวดหมู่หรือเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์จัสติเนียนสมัยอาณาจักรโรมัน

ข้อต่อไป

#9. คําอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายข้อใดไม่ถูกต้อง

เฉลย ง. กฎหมายเป็นกฎที่รวมถึงกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม

ข้อต่อไป

#10. พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือข้อใด

เฉลย ข. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) ทรงได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ข้อต่อไป

#11. สิ่งใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของสภาพบังคับ (Sanction) ทางกฎหมาย

เฉลย ง. สภาพบังคับในทางอาญาคือโทษ ได้แก่ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ส่วนสภาพบังคับในทางแห่ง ได้แก่ การบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนต่อกัน

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดเป็นทรัพย์แห่งไม่ได้

เฉลย ง. กรณีอื่นหากแบ่งแล้วทรัพย์ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามเดิมได้ แต่บ้านเรือนไทยหากแบ่งแล้วจะไม่เป็นบ้านอีก

ข้อต่อไป

#13. สิ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับกฎหมายแต่ไม่ใช่กฎหมายคือ

เฉลย ก. สิ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับกฎหมายแต่ไม่ใช่กฎหมายมี 3 อย่าง คือ 1. ศาสนา 2. ศีลธรรม 3. จารีตประเพณี

ข้อต่อไป

#14. อะไรต่อไปนี้เป็นกฎหมายตามเนื้อความ

เฉลย ง. “กฎหมายตามเนื้อความ” หรือกฎหมายแท้ๆ คือ ข้อบังคับของรัฐซึ่งกําหนดความประพฤติของมนุษย์ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและถูกลงโทษ

ข้อต่อไป

#15. อะไรต่อไปนี้เป็นกฎหมายตามแบบพิธี

เฉลย ข. “กฎหมายตามแบบพิธี” คือ กฎหมายที่ออกมาโดยวิธีบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้โดย มีได้ด้านึงถึงว่ากฎหมายนั้นเข้าลักษณะเป็นกฎหมายดามเนื้อความหรือไม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *