บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1

Results

-

#1. ตามหลักธรรมของทิศ 6 ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามฐานนะของบุคคลต่อไปนี้ ข้อคือแนวทางการปฏิบัติของผู้ ใต้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

ข้อต่อไป

#2. การรณรงค์ "เมาไม่ขับ" เป็นการสนับสนุนให้คนมีธรรมะข้อใด

ข้อต่อไป

#3. "ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ" แสดงให้เห็นว่าสังคมโลกขาดธรรมะข้อใด

ข้อต่อไป

#4. อโทสะ ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ผู้เบียดเบียนสัตว์จะได้รับผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. การรวบรวม เรียบเรียงพระธรรมวินัยให้เข้าเป็นหมวดหมู่ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#7. "สันโดษไม่สกัดกั้นความเพียร ความอุตสาหะ ไม่ขวางกั้นความใฝ่รู้" จากข้อความดังกล่าว สันโดษช่วยแก้ไข ปัญหาสังคมด้านใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. คำนิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด

ข้อต่อไป

#9. ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งแก้ปัญหาด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ

ข้อต่อไป

#10. กฎหมายตราสามดวงเกิดจากการตรวจชำระและรวบรวมกฎหมายขึ้นในรัชกาลใด

ข้อต่อไป

#11. การดำเนินการในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้

ข้อต่อไป

#12. การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อต่อไป

#13. วัฏฏะ คือความวน หรือความเวียน มีความหมายเช่นไร

ข้อต่อไป

#14. วัฒนธรรมหมายถึง

ข้อต่อไป

#15. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *